Protocol Medicijnenverstrekking

Hoofdstuk 1: Een kind wordt ziek onder schooltijd

Hoofdstuk 2: Hulp bij het incidenteel gebruik van medicijnen

Hoofdstuk 3: Uitvoeren van medische handelingen

Hoofdstuk 4: Fouten/ernstige situaties bij medicijngebruik of bij het uitvoeren van medische handelingen
Inleiding
Situatie 1:

Leerkrachten worden nogal eens geconfronteerd met leerlingen die onder schooltijd ziek

worden, gestoken worden door een insect of klagen over pijn. Ongemakken die in veel gevallen met eenvoudige middelen zijn te verhelpen of te verlichten.
Situatie 2:

Leerkrachten krijgen zo nu en dan het verzoek van ouders om tijdens schooltijd medicijnen toe te dienen aan hun kind of daarbij te helpen.
Situatie 3:

Bij uitzondering wordt aan de leerkrachten gevraagd medische handelingen te verrichten, zoals het geven van sondevoeding of injecties of te handelen bij epilepsie of diabetes.

Bij het verstrekken van medicijnen (situatie 1 en 2), al of niet door een arts voorgeschreven, begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn: leerkrachten zijn niet opgeleid om vast te stellen wat er aan de hand is en welk medicijn zou kunnen worden gegeven. Dat geldt ook voor middelen als een ‘paracetamolletje’. Leerkrachten kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij daarbij maken, ook als het medicijn door een arts is voorgeschreven en/of op verzoek van ouders wordt gegeven.

Met betrekking tot medisch handelen (situatie 3) geldt dat leerkrachten hier niet toe bevoegd zijn. Medische handelingen mogen alleen verricht worden door een arts of, in opdracht van een arts, door beroepsbeoefenaren met een medische opleiding. Leerkrachten mogen dus geen medische handelingen verrichten.

Hoofdstuk 1
Een kind wordt ziek onder schooltijd
Het komt nogal eens voor dat een leerling gezond op school komt maar tijdens de schooluren ziek wordt (koorts, misselijkheid) of last krijgt van bijvoorbeeld hoofdpijn of oorpijn. Ook kan de leerling door een insect geprikt worden.

Een leerkracht is in principe niet deskundig om de (juiste) diagnose te stellen en kan dus ook niet beoordelen of een op het eerste gezicht “onschuldig” verschijnsel wellicht een eerste aanwijzing voor een ernstigere ziekte is.
Onze uitgangspunten in deze situatie zijn daarom:

Een kind dat door een op school opkomende ziekte of door een insectenbeet gehinderd wordt bij het volgen van onderwijs, gaat zo snel mogelijk naar huis.
De school geeft géén medicijnen, ook geen vrij verkrijgbare medicijnen als paracetamol e.d.

Wat doet de school in deze situatie:
De leerkracht of de directie neemt contact op met de ouders of met door ouders aangewezen vertegenwoordiger(s) om te overleggen door wie en binnen welke tijd de leerling opgehaald wordt in de klas. Een kind wordt nooit zomaar naar huis gestuurd. Een kind mag nooit alleen naar huis.
Zolang het kind nog niet is opgehaald, zal de groepsleerkracht, zoveel haar/zijn onderwijstaken dat op dat moment toelaten, het kind in de gaten blijven houden. Hij/zij zal daarbij zo goed mogelijk letten op:

Toename van pijn
Misselijkheid/braken
Verandering van houding (bijvoorbeeld krimpen)
Verandering van huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur)
Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)

Indien ouders of de door hen aangewezen vertegenwoordigers ook na enkele pogingen niet te bereiken zijn, overlegt de groepsleerkracht van het kind met de directie (bij afwezigheid met een collega) of een huisarts geraadpleegd moet worden. Dat zal in ieder geval gebeuren als voornoemde verschijnselen zich blijven voordoen of verergeren. Ook bij twijfel raadpleegt de school een arts of de Huisartsenpost.
Indien een leerkracht/directie dat noodzakelijk acht (bijvoorbeeld bij ernstige verwondingen of verstikkingsgevaar), zal onmiddellijk contact worden opgenomen met professionele hulpverleners: huisarts, 112, Eerste Hulppost.

Daarna zal geprobeerd worden z.s.m. ouders of door hen aangewezen vertegenwoordigers te bereiken.

Ouders kunnen, in afwijking van de in dit hoofdstuk beschreven handelswijze, de school toestemming geven om hun kind(eren) in deze situaties toch een eenvoudig middel te geven (bijvoorbeeld een pijnstiller). Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd middels het in Bijlage 1 opgenomen formulier.

Het ingevulde formulier wordt door de leerkracht in de leerlingmap bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze bij het inschrijfformulier.

Hoofdstuk 2
Hulp bij incidenteel gebruik van medicijnen.
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij gedurende een beperkte periode een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Daarbij gaat het met name om medicijnen die een leerling zelf kan innemen, bijvoorbeeld pufjes voor astma of antibiotica. Ouders kunnen daarbij de school om medewerking en/of hulp vragen.

Onze uitgangspunten in deze situaties zijn:
De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen
De leerling kan dat bij voorkeur zelfstandig
De ouders verstrekken de school alle informatie die in deze situatie van belang kan zijn

Om ervoor te zorgen …

Dat ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten
Dat ieder weet wat hij/zij moet doen
Dat ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is

worden er schriftelijk afspraken vastgelegd. In die afspraken wordt in ieder geval vermeld:

Om welke medicijnen het gaat
Het tijdstip/de tijdstippen waarop deze moeten worden toegediend
Op welke wijze deze moeten worden toegediend
De wijze van bewaren
De vervaldatum en de wijze van controle daarop

Voor het vastleggen van deze – en desgewenst uitgebreidere – afspraken wordt gebruik gemaakt van het formulier.

Wanneer de medicijnen gedurende langer dan twee weken moeten worden ingenomen, overleggen ouders en leerkracht regelmatig over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is in ieder geval wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

Hulp bij permanent medicijngebruik

Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven, die zij permanent een aantal malen per dag moeten gebruiken, ook tijdens schooluren. Te denken valt aan medicijnen bij epilepsie en diabetes. Ouders kunnen hierbij de school om hulp vragen.

Onze uitgangspunten in deze situaties zijn:

De school geeft de leerling de vereiste gelegenheid (tijd en ruimte) om de voorgeschreven medicijnen te bewaren en in te nemen
Twee leerkrachten worden verantwoordelijk voor een goede gang van zaken
De ouders verstrekken de school alle informatie die in deze situatie van belang kan zijn

Om ervoor te zorgen

Dat ouders en leerkracht precies weten wat ze van elkaar mogen verwachten
Dat ieder weet wat hij/zij moet doen
Dat ieder weet waar hij/zij verantwoordelijk voor is

worden er schriftelijk afspraken vastgelegd. In die afspraken wordt in ieder geval vermeld:

Om welke medicijnen het gaat
Het tijdstip/de tijdstippen waarop deze moeten worden toegediend
Op welke wijze deze moeten worden toegediend
Welke leerkrachten verantwoordelijk zijn en wat hun rol bij de toediening van de medicijnen is
De wijze van bewaren
De vervaldatum en de wijze van controle daarop

Voor het vastleggen van deze – en desgewenst uitgebreidere – afspraken wordt gebruik gemaakt van het formulier.

Het ingevulde formulier wordt door de leerkracht in de leerlingmap bewaard. De schoolleiding krijgt een kopie en bewaard deze bij het inschrijfformulier.

Alvorens een leerkracht overgaat tot (hulp bij) het toedienen van medicijnen krijgt hij/zij een adequate instructie. Hiervan wordt op het hierboven genoemde formulier melding gemaakt.

Hoofdstuk 3

Uitvoeren van medische handelingen

Handelingen die volgens de wet onder “medisch handelen” vallen kunnen soms ook tijdens schooluren noodzakelijk zijn. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding en het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Om deze handelingen te mogen verrichten, moet de betreffende persoon een medische opleiding hebben genoten, danwel over een Bekwaamheidsverklaring beschikken. Leerkrachten zijn niet bevoegd tot het uitvoeren van medische handelingen. Daarom worden deze op school in zijn algemeenheid door Thuiszorg of de ouders zelf verricht. Indien ouders tòch een beroep op de medewerking van school willen doen, geldt de hieronder beschreven procedure.

Procedure:

Een verzoek aan de school om medische handelingen te verrichten, moet door de ouders bij de schoolleiding worden ingediend
De ouders verstrekken de school alle noodzakelijke en beschikbare informatie aan de schoolleiding
De schoolleiding laat zich begeleiden en informeren door de GGD Hart van Brabant en/of andere door haar gewenste instanties
De schoolleiding overlegt met het College van Bestuur van de Stichting Optimus (waaronder de school ressorteert)
De schoolleiding polst twee leerkrachten over hun mogelijke bereidheid op basis van wettelijke eisen (o.a. het behalen van een officiële Bekwaamheidsverklaring, mee te werken aan de daadwerkelijke uitvoering van het verzoek
Op basis van de aldus verkregen informatie beslist de schoolleiding of de school aan het verzoek kan voldoen
Alle afspraken worden vastgelegd in een specifiek op de situatie betrekking hebbende protocol, op basis van het model.
Indien de leerkrachten instructie hebben gehad van arts/thuiszorg wordt dit vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring

De directie bewaart het formulier bij het inschrijfformulier van de leerling. De betreffende leerkrachten krijgen een kopie en bewaren dat in de leerlingmap.

De directie bewaart de bekwaamheidsverklaring in het personeelsdossier. De betreffende leerkrachten krijgen een kopie en bewaren deze in hun bekwaamheidsdossier.

Hoofdstuk 4

Fouten/ernstige situatie bij medicijngebruik of het uitvoeren van een medische handeling

Om adequaat te kunnen handelen als een kind niet goed reageert op een medicijn of als er een fout is gemaakt, gelden de volgende richtlijnen voor de leerkracht(en) hoe te handelen in een dergelijke situatie:

Op een formulier worden alle relevante gegevens* van het kind dat medicijnen krijgt toegediend, verzameld. Het formulier wordt in de leerlingmap bewaard, de schoolleiding krijgt een kopie en bewaard dit bij het inschrijfformulier.

De leerkracht laat het kind niet alleen, maar blijft het kind observeren
De leerkracht probeert het kind gerust te stellen
Hij/zij waarschuwt een volwassene voor hulp of laat een kind een volwassene halen, waarbij hij/zij duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen
De leerkracht/de te hulp geschoten volwassene belt de huisarts en/of de specialist van het kind
Indien door de leerkracht de situatie als ernstig wordt ingeschat of bij twijfel , belt hij/zij direct het alarmnummer 112
De leerkracht geeft nauwkeurig aan huisarts/specialist/112 door n.a.v. welk medicijn of medische handeling zich een ernstige situatie voordoet en/of welke fout is gemaakt en welke reactie het kind vertoont
De leerkracht belt de ouders – b.g.g. – hun door de ouders aangewezen vertegenwoordiger
De leerkracht meldt aan de ouders/vertegenwoordigers:

Wat er is gebeurd
Welke professionele hulp (arts/specialist/112) is ingeschakeld
Wat –zover bekend – door deze professionele hulpverleners is gedaan
Naar welk ziekenhuis het kind – in geval van opname- is vervoerd

*relevante gegevens die in ieder geval worden vastgelegd:

naam van het kind
de geboortedatum
adres
telefoonnummers (thuis en op het werk) van de ouders en/of hun vertegenwoordigers
naam, adres en telefoonnummer van de huisarts van het kind
naam, adres en telefoonnummer van de specialist van het kind
het ziektebeeld waarvoor de medicijnen/medische handeling noodzakelijk waren
de naam van de medicijnen en/of de aard van de medische handelingen

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 NOVEMBERNieuwsbrief november

  Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Sint Jozef van november en een bericht van ‘Onder […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSNieuwsbrief 21 augustus

  Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTParro app

  We houden onze ouders inmiddels op de hoogte van de nieuwtjes via de Parro app. […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE