MR Activiteitenplan

Medezeggenschapsraad

2017-2018

Inleiding

De bedoeling van het activiteitenplan is het vastleggen van de activiteiten, doelstellingen en facilitering van de MR van basisschool St.Jozef gedurende het schooljaar 2017-2018. Dit activiteitenplan kan tevens fungeren als een jaarlijks terugkerend draaiboek, waarin alleen de prioriteiten aangepast hoeven te worden.

 1. Missie en visie

Als medezeggenschapsraad, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij middels een proactieve en transparante houding mede vormgeven aan het beleid op basisschool St.Jozef. Centraal staat hierbij hoe wij als basisschool St.Jozef kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf en hun omgeving Dit doen we door: –   De (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. –   Achterban te informeren middels notulen vergaderingen, maandbrief en website. –   Open te staan voor vragen, opmerkingen, ideeën en reacties van ouders en leerkrachten. –   Activiteiten te organiseren om de betrokkenheid van de achterban te vergroten en daarmee te proberen actief met deze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen op onze school nu en in de toekomst. –   In harmonie met alle betrokkenen onze school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 1. Samenstelling en taakverdeling 2017-2018

Op dit moment heeft de MR vier leden en kent de volgende taakverdeling:

geleding naam lid sinds Herkiesbaar rol
Personeel Dane Nabuurs 2016 2019 lid
Marike Verstegen 2017 2020 lid
Ouders Merel Gorselink 2014 2020 voorzitter
Joyce Engelen 2017 2020

 


 

 1. Thema’s onderwerpen en prioriteiten
maand onderwerp adviesrecht instemmingsrecht informatierecht initiatiefrecht
September jaarplan        
  Presentatie schoolplan/gids     P/O  
  Vaststellen data IB-er     P/O  
  Scholingsbehoefte MR        
  Flyer actualiseren MR        
  Taakverdeling MR        
  Begroting OR        
  Jaarvergadering OR en LR voorbereiden        
oktober          
  Mobiliteitsplan (expertises) O P    
  Arboplan (risico invent)   P    
  Jaarvergadering MR/OV/LR        
November          
1xper 5 jr Meerjarig formatiepl. GMR     P/O  
  BHV (ontruiming etc)   P/O    
December          
  Vacatie vergoeding MR        
Januari          
1x per 4 jr Schoolplan 2019/2023   P/O    
  Leden MR verkiesbaar stellen        
Februari          
  Concept begroting        
Maart          
  vakantierooster P/O      
1x per 4 jr Zorgplan 2019-2023   P/O    
April          
  Activiteitenplan maken        
  Formatieplan O P    
  Taakbeleid O P    
Mei          
  Jaarplan/ jaarverslag        
  schoolgids P O    
  Verkiezing MR leden        
  Plan verplichting voor scholen primair onderwijs        
maand onderwerp adviesrecht instemmingsrecht informatierecht initiatiefrecht
juni          
  Evaluatie schooljaar        
  Vergaderdata volgend schooljaar   P/O    
  Evaluatie schoolplan schoolgids   P/O    
  jaarverslag        

P= personeelsgeleding O= oudergeleding

Vaste agenda punten per vergadering:

 • Mededelingen vanuit Team, GMR ,Oudergeleding
 • SEO, Sociaal Emotionele Ontwikkeling
 • Lesson study
 • WMK, werken met kwaliteitskaarten
  • Zelf evaluatie
 • Leerlingen raad
 • Evaluatie schakelklassen
 • BVL, Brabants verkeer veiligheid label
 1. Professionalisering en Scholing

De MR streeft ernaar om haar leden steeds wanneer gewenst of nodig te professionaliseren. Van eventuele nieuwe leden vragen we om een basiscursus te volgen.

 1. Inzet uren

Per schooljaar worden er 6/7 MR-bijeenkomsten gehouden. Al deze vergaderingen vinden in de avonduren en dus buiten schooltijd plaats. Vanuit het budget heeft elk personeelslid recht op 60 uur om binnen de normjaartaak te besteden aan MR activiteiten.

 1. Inzet budget
 2. Jaarplanning

In schooljaar 2017-2018 staan 7 MR-vergaderingen en 1 jaarvergadering gepland:

Alle vergaderingen worden gehouden in de personeelskamer van basisschool St. Jozef. De aanvangstijd is telkens 19.30 uur en wordt –in principe- om 21.30 uur afgesloten. Hierbij zal de directeur gedeeltelijk aanwezig zijn.

 


 

 1. Contacten

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van tweederde van de leden zich daartegen verzet. Zij die naar de openbare vergadering komen hebben geen inspraak.

OUDERS

De ouders kunnen via de mail ( mr.stjozef@optimusonderwijs.nl) onderwerpen of voorstellen op de agenda te plaatsen. De MR bepaalt of het onderwerp/voorstel al dan niet op agenda geplaatst wordt. Binnen twee weken na de vergadering stelt een MR lid degene die het verzoek heeft ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. De goedgekeurde notulen zijn te vinden op de site van de st. Jozef. De ouders kunnen altijd de MR-leden benaderen en aanspreken voor informatie.

PERSONEEL

De personeelsgeleding onderhoudt contacten met haar achterban via de teamvergaderingen.

GMR / OPTIMUS

Via de portal van Optimus worden we op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen binnen Optimus, de GMR en onze collega-MR-leden.

DIRECTIE

De directeur is bij elke vergadering gedeeltelijk aanwezig

 1. Verkiezingen MR

Men is voor 3 jaar lid van de MR. Indien een lid zich niet herkiesbaar stelt of al eerder te kennen geeft uit de MR te stappen, volgen er verkiezingen. De verkiezingen zijn conform het Medezeggenschapsreglement medezeggenschapsraad Optimus Primair onderwijs artikel 6 t/m 14.

 1. Slot

Als MR hopen we dat dit activiteitenplan een aanzet zal geven het inzicht en het belang van de MR bij de achterban te vergroten en daarmee de betrokkenheid van ouders en personeel te verstevigen

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 NOVEMBERNieuwsbrief november

  Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Sint Jozef van november en een bericht van ‘Onder […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSNieuwsbrief 21 augustus

  Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTParro app

  We houden onze ouders inmiddels op de hoogte van de nieuwtjes via de Parro app. […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE