Critical skills

Het dynamische werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills is geen vaststaand script maar een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs. Over het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. Het Werkconcept Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, eigenschappen en attituden op basis van fundamentele waarden alswel kennis die er in de 21e eeuw toe doet, met de daarbij passende, hedendaagse tools en werkprocedures.

Over het “waarom” van het werkconcept Critical Skills

Het Werkconcept Critical Skills gaat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander − de samenleving − tot uitdrukking komt.

De maatschappij van nu vraagt van mensen zelfbewustzijn, onderscheidingsvermogen, zelfstandigheid, flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid en vooral het vermogen om samen te kunnen werken. Veel scholen zijn daarom bezig hun onderwijs anders vorm te geven om meer tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens.

Deze visie en uitgangspunten worden uitgewerkt bij www.essentieelleren.nl de basis van het werkconcept, met de daarbij behorende Essenties. Iedere school gaat daarbij uit van de Essenties die passen! Een paar voorbeelden:

 • Iedereen (h)erkent elkaar als persoon
 • Je laat zien wie je bent, wat je kent en wat je kunt
 • De school stelt diepgang boven oppervlakkigheid want minder is meer
 • Ouders zijn bij de hele school betrokken
 • Samenwerken voor en met de maatschappij; op basis van democratie en gelijkwaardigheid.

Werken met 5 samenhangende visies op leren die elkaar versterken

Challenge Based Leren
Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten.
We leren door Challenges; aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen meestal samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan. Er wordt een beroep gedaan op sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Kenmerkend is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd en gebruik wordt gemaakt van ICT .

Doel- en Resultaat gericht Leren
Leren doe je door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit, gerelateerd aan de landelijke standaarden.
We leren doel- en resultaatgericht als we de verwachte of gewenste prestaties concreet, meetbaar, maar ook acceptabel en realistisch beschrijven.

Leren in een leercultuur
Leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen. We leren als ieder actief betrokken is dat dit ook ten goede komt aan de anderen en waarbij ieder een eigen inbreng heeft. Dit leren is mogelijk in een veilig leerklimaat dat gebaseerd is op respect en vertrouwen.

Ervarings- en Toegepast Leren
Leren doe je door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen. We leren omdat het leerproces wordt gestuurd door de eigen wil, de persoonlijke betrokkenheid en de mate van welbevinden. De rol van de leraar daarbij is zich in te stellen op de ervaring, de beleving en de gevoelens  van de leerling en zijn handelen daarop af te stemmen. De leraar coacht als het ware de leerling door zijn ervaringen heen.

Leren door verbindingen
Leren doe je door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van hulpmiddelen van de 21e eeuw. We leren door een uitgebalanceerde sociaal-emotionele ontwikkeling op basis waarvan het mogelijk is om in contact te komen, interactief te zijn en relaties aan te gaan. De ICT-hulpmiddelen van de 21e eeuw worden daarbij ingezet.

Wat leerlingen, leraren en de groep doen en laten zien!

Wat leerlingen doen en laten zien

 • Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol ,onderzoekend, enthousiast.
 • Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk.
 • Zij laten zien wat ze geleerd hebben.
 • Zij ontwikkelen goed burgerschap.

Wat leraren doen en laten zien

 • Zij hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen het leerproces.
 • Zij ontwerpen , samen met leerlingen, het leerproces.
 • Zij gaan uit van doelgericht leren die de groepscultuur aanstuurt.
 • Zij zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol, enthousiast en in dialoog met de leerlingen.

Wat de groep doet en laat zien

 • Er wordt in teams gewerkt. Er worden vraagstukken creatief opgelost.
 • Er is een systematische evaluatie en reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd.
 • Er is een focus gericht op kwaliteit.
 • Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeenschap.

Wat zie je als je in een school loopt?

 • Leerlingen, leraren en directie zijn betrokken, enthousiast en gemotiveerd; er is plezier in Leren!
 • Leerlingen en leraren leren en werken respectvol met elkaar.
 • Leraren en leerlingen zijn tegelijkertijd aan het werk.
 • De pedagogische benadering ondersteunt de didactiek en wordt geïntegreerd.
 • Leraren hanteren concrete gereedschappen en werkprocedures.
 • Leerlingen werken met doelen , standaarden en kwaliteitseisen, nemen initiatieven en zijn onderzoekend.
 • Leerlingen presenteren wat zij hebben geleerd.
 • Het team en de directie hebben een gezamenlijke focus en werken samen.
 • De samenhangende visie op leren is herkenbaar in de school.
 • Er wordt gewerkt aan de toekomst van leerlingen voor in de 21e eeuw.
 • Ouders worden betrokken.
 • De werkwijze met de gereedschappen en werkprocedures zijn “passend” bij de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen.
 • Er vindt verdiepend leren plaats door activiteiten die gericht zijn op groei en begrip en het zoeken naar persoonlijke betekenissen.

Sleutelvaardigheden

PratenPraten

 • praten met veel verschillende mensen
 • luisteren naar andere mensen en ze begrijpen
 • zeggen wat goed is en wat nog beter kan als we met elkaar praten
 • op veel manieren laten zien en horen wat je denkt

Maken

 • onze fantasie gebruiken om nieuwe ideeën te bedenkenontdekken
 • ontdekken / experimenteren
 • verbanden en overeenkomsten zoeken
 • doorzetten als het tegen zit
 • doorvragen
 • open staan voor nieuwe dingen

 

Samen

 • spelen en werken met anderensamen
 • actief meedoen met je groep
 • je mag het ook oneens met elkaar zijn
 • praten over hoe iets voor jou en een ander voelt
 • verdelen van rollen en taken en een planning maken
 • eerst (na)denken dan doen

Denkendenken

 • uitleggen of je het ergens mee eens of oneens bent
 • voorspellen wat er kan gebeuren
 • uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom
 • woorden gebruiken als: “zou kunnen”, “zelfs”, “misschien” en “stel je voor”

Ik

 • begrijpen waarom we lerenik
 • het werken beoordelen met kwaliteitskenmerken
 • denken en praten over hoe je je werk beter kan maken
 • denken en praten over de manier waarop je leert en hoe je die beter kan maken
 • leren om vol te houden

Opzoekenonderzoeken

 • eigen ervaringen en kennis gebruiken
 • praten over de informatie en hoe we die gevonden hebben
 • gebruik maken van verschillende ict-/informatiebronnen
 • informatie naar waarde inschatten, ordenen en vergelijken
 • informatie vastleggen
 • doelgericht zoeken

Oplossen

 • oplossenpraten over oorzaak en gevolg
 • een ander idee/oplossing proberen
 • vragen stellen en beantwoorden
 • eigen voorkennis gebruiken
 • bedenken hoe we een probleem gaan oplossen en uitleggen hoe je dat gedaan hebt
 • voorspellen wat er zou kunnen gebeuren
 • Iets leren, ook als het probleem niet opgelost wordt

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 18 NOVEMBERNieuwsbrief november

  Hieronder vindt u de nieuwsbrief van Sint Jozef van november en een bericht van ‘Onder […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 24 AUGUSTUSNieuwsbrief 21 augustus

  Hieronder vindt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 8 MAARTParro app

  We houden onze ouders inmiddels op de hoogte van de nieuwtjes via de Parro app. […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE