Een dag in groep 4

Een dag in groep 4

Om 08.20 uur gaat de eerste bel en vanaf dat moment mogen de kinderen naar binnen. Zij mogen door de ingang bij het klimrek, aan de zijkant van het gebouw. Ze hangen hun jas en tas op aan de kapstokken voor groep 3/4 en leggen hun bekers en bakjes in de juiste bakken. Daarna gaan de kinderen zelf naar binnen en daar ligt een werkje voor hun klaar waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen. Wanneer uw kind erg trots op een bepaald werkje is en dit graag aan zijn/haar ouders wil laten zien dan is daar tijd en ruimte voor na schooltijd.

Wij beginnen de dag gezamenlijk in de klas. Dagelijks starten wij met de check-in waarbij de kinderen elkaar goedemorgen wensen en een vraag beantwoorden die tijdens de check-in centraal staat. Daarna gaat groep 4 even zelfstandig aan de slag, dit is een moment waarbij kinderen vrij lezen, werk afmaken of zij krijgen een andere gerichte taak.

Na het zelfstandig werken gaan de kinderen aan de slag met het planbordtaakje. De kinderen plannen een werkje waar ze zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dit zijn werkjes die extra verdieping of uitdaging bieden n.a.v. de aangeboden leerstof. Het planbord bestaat uit ‘moet-werkjes’ dit zijn activiteiten die de kinderen moeten uitvoeren en uit ‘keuze-werkjes’ dit zijn activiteiten die niet aan het einde van de week uitgevoerd moeten zijn. Kinderen werken op deze manier effectief en het geeft de leerkracht ruimte om instructiemomenten te plannen met de andere groep. Daarbij leren kinderen om zelfstandig te werken en worden zij medeverantwoordelijk gemaakt voor het uitvoeren van hun taken.

Daarna gaan wij verder met het vak lezen. Om het technisch lezen verder te ontwikkelen werken wij met de methode Estafette. We splitsen de les op in twee dagen. De ene dag zijn wij bezig met het gezamenlijk lezen en krijgen de kinderen instructie. De tweede dag gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met het werkboek en heeft de juf tijd om kinderen op niveau te begeleiden. Dagelijks thuis hardop lezen met uw kind is ook een belangrijke bouwsteen in de leesontwikkeling van uw kind. Blijf regelmatig voorlezen om het plezier in boeken te stimuleren. Dit verhoogt de leesmotivatie. Verder wordt er niet alleen aandacht besteed aan het technisch lezen maar ook het begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt aangeboden door middel van het programma Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen een tekst lezen over een actueel onderwerp. Aan de actuele tekst zijn woordenschat- en leesbegripoefeningen gekoppeld die betrekking hebben op strategieën. De achterliggende gedachten is dat de actualiteit de leerlingen zal motiveren om te lezen.

Dan is het tijd voor een welverdiende pauze. Wij eten gezamenlijk fruit en gaan een kwartier naar buiten. Op woensdag is het de waterdrinkdag. Alle kinderen hebben een waterbidon op school. Ze hoeven deze dag geen drinken mee naar school te nemen. Na de pauze gaan we aan de slag met het vak rekenen . We gebruiken hierbij de methode Rekenrijk. Deze methode bestaat uit instructielessen en zelfstandige verwerkingslessen.  In groep 4 moeten de sommen onder de 10 gememoriseerd zijn. De getallenlijn wordt uitgebreid behandeld. De kinderen moeten kunnen aangeven waar een getal hoort op de getallenlijn. Ook het tellen met sprongen wordt geoefend. In groep 4 komen de tafels aan bod. De tafels van 1 t/m 10 worden uitgebreid behandeld. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 moeten de kinderen aan het eind van groep 4 geautomatiseerd hebben. De tafels van 6,7,8 en 9 worden wel behandeld. Sommen tot honderd b.v. 35 + 5, 35 + 25 worden uitgebreid behandeld en in de projecttaken komen zaken als meten, klok, geld e.d. aan bod. Wanneer u wilt oefenen met uw kind, loop dan even binnen bij de leerkracht. Het is erg belangrijk dat wij dezelfde taal spreken anders kan het erg verwarrend zijn voor uw kind.

Nadat we hebben gerekend gaan we aan de slag met taal of spelling. We werken voor het onderdeel taal met de methode: Taal in beeld en voor het onderdeel spelling: Spelling in beeld.

Taal in beeld besteedt veel aandacht aan woordenschat. Kinderen zijn nadrukkelijk bezig met het leren van doelwoorden en woordenschatstrategieën. Doelwoorden in Taal in beeld: • algemene dagelijkse woorden: supermarkt, herinneren, lijnbus • schooltaalwoorden: aanwijzing, beschrijving, conclusie • woorden om te reflecteren op taal: persoonsvorm, synoniem. Woordenschatstrategieën: Kinderen hebben woordenschatstrategieën nodig om de betekenis van woorden te achterhalen en beter te onthouden. Taal in beeld leert kinderen die strategieën. Ze leren woordbetekenissen af te leiden (uit beeld, context en woordbouw), op te zoeken en na te vragen. Ze leren die woordbetekenissen te onthouden via woordschema’s. En ze passen nieuwe woorden toe in teksten, raadsels en presentaties. Spreken / luisteren Effectief spreken en luisteren. Taal in beeld leert kinderen strategieën. De methode maakt onderscheid tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. In interactieve lessen oefenen kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben. Schrijven (stellen) Schrijven is een proces. Taal in beeld leert kinderen de schrijfstrategieën die daarbij nodig zijn. Leerlingen gaan praktisch aan de slag met vaardigheden voor, tijdens en na het schrijven. Zo leert elk kind goede teksten schrijven. Taalbeschouwing Taal in beeld werkt aan drie onderdelen: • woordbouw: de functie, de opbouw en de betekenis van woorden • zinsbouw: de functie, de opbouw en betekenis van zinnen • taalgebruik: de opbouw van teksten en het gebruik van taal.

Spelling in Beeld leert kinderen de belangrijkste spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Spelling in beeld legt het accent op: Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort. De klankstrategie benadrukt dat er een vaste relatie bestaat tussen een klank en het schrijven daarvan. Het kan gaan om losse klanken (/oe/ schrijf je als oe), maar ook om clusters van klanken. Regelstrategie: het toepassen van spellingregels De regelstrategie leert kinderen regels toe te passen om woorden goed te schrijven. Een voorbeeld is de verlengingsregel. Want waarom schrijf je het woord hond met een d aan het eind? Je kunt het horen door het woord langer te maken (honden). Weetstrategie: het inprenten van woorden Bij veel woorden is de koppeling tussen klanken en schrijfwijze niet eenduidig. De ei klinkt bijvoorbeeld hetzelfde als de ij. Kinderen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting. Opzoekstrategie en analogieaanpak Er blijven altijd woorden waarvan de juiste spelling voor twijfels zorgt. Spelling in beeld leert kinderen daarom ook om woorden op te zoeken in een woordenlijst of woordenboek. En ze leren woorden te schrijven naar analogie van een voorbeeldwoord

Daarbij krijgen de kinderen 3 keer in de week schrijfles. Wij werken met de methode ‘ Pennenstreken’ en gaan in groep 4 aan de slag met het aanleren van de hoofdletters. Ook starten de kinderen in groep 4 met het schrijven met pen.

De activiteiten rondom taal en rekenen worden tijdens de ochtenduren gedaan. Op 2 middagen werken we aan het kernconcept, 1 middag is gereserveerd voor het gymmen, 1 middag voor creatieve vakken en 1 middag voor een leescircuit. Daarnaast worden wekelijks lessen gegeven uit het programma De Vreedzame school met invloeden van Critical Skills. Deze lessen dragen bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en het klas- en schoolklimaat. De ontwikkelingen hiervan kunt u lezen op onze website.

Het werken met kernconcepten is een andere aanpak van het onderwijs in de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Deze aanpak sluit aan bij de beleving van kinderen en hun natuurlijke drang tot ontdekken. Werken met kernconcepten is een projectmatige aanpak van het onderwijs. Gedurende zo’n 4-5 weken staat een kernconcept centraal. Het kernconcept biedt leerlingen een kader voor allerlei inzichten en begrippen die ze nodig hebben om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.

Op woensdagochtend om 08.30 uur gaan de kinderen van groep 3/4 gymmen. De kinderen ruimen hun bekers en bakjes op en mogen daarna gelijk naar de gymzaal lopen. Juf Anouk staat daar op de kinderen te wachten. De kinderen moeten gymschoenen, een korte broek en een shirt meenemen. Tijdens de gymlessen graag lange haren op een staart. Geef uw kind makkelijke kleding aan zodat zij zichzelf snel aan kunnen kleden.

Wekelijks wordt de website van groep 3/4 aangevuld met leuke nieuwtjes over de afgelopen week of de weken die nog gaan komen. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in de klas, neem dan regelmatig een kijkje.

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen? Kom gerust even langs. Indien mogelijk om 14.00 uur. Dan hebben wij voldoende tijd om uw vragen te beantwoorden of een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet, Dane Nabuurs

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 1 FEBRUARIExtra sportdag; altijd leuk!

  Op 31 januari waren we als school uitgenodigd door ROC de Leijgraaf om deel te nemen […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 13 DECEMBERWaarom wij staken…

  Over dreigende tekorten aan leraren.

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 29 NOVEMBERSchoolband

  Tijdens de voorbereidingen voor de Sinterklaasviering is het idee ontstaan om een schoolband op te […]

  Lees meer...

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA
Velp (NB)

T: 0486-422348
E: dir.stjozef@optimusonderwijs.nl

Sint Jozef

Beukenlaan 6
5363 RA Velp (NB)
BEL Sint Jozef MAIL Sint Jozef

VOLG Sint Jozef OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE